RAPORT MBI SITUATËN E RESPEKTIMIT TË TË DREJTAVE TË NJERIUT NË SHQIPËRI PER VITIN 2013

A- HYRJE
Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka përgatitur edhe këtë vit raportin për situatën e respektimit të të drejtave të njeriut në vend dhe shpreson që ai, jo vetëm të mirëpritet nga publiku, por dhe të nxitë institucionet e shtetit, me qëllim që të reflektojnë pozitivisht në veprimtarinë e tyre, të rritin kujdesin për respektimin e lirive dhe të drejtave njerëzore, në të mirë të shtetasve dhe të vendit. Si gjithmonë, për përpilimin e këtij raporti kemi shfrytëzuar gjetjet që kanë rezultuar nga veprimtaria jonë monitoruese, nga kërkesat e ankesat që na kanë adresuar shtetasit, por kemi shfrytëzuar edhe informacionet e ofruara nga mediet, ose raportet e organizmave kombëtare e ndërkombëtare. I plote


Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) fillon  zbatimin e projektit "Së bashku kundër torturës në polici dhe burgjet e Shqipërisë"

19.02.2014
Procesi i përvetësimit të vlerave të integruara, të zhvilluara në vendet me traditë demokratike, është një sfidë që kërkon përpjekje të përbashkëta të institucioneve përgjegjëse shtetërore, organizatave të shoqërisë civile dhe të  bashkësisë ndërkombëtare . I plote


Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi trajnojnë autoritete lokale për ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" në Shkodër

14.02.2014
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), së bashku me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), organizoi një sesion trajnues për ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" për përfaqësuesit e organeve vendore dhe të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në qarkun e Shkodrës në datën 14 shkurt 2014. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të nismës së KShH-së, për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të minoriteteve, në drejtim të mbrojtjes nga diskriminimi të personave që i përkasin minoritetit rom, komunitetit egjiptian dhe LGBT,


Vijojnë trajnimet e personelit të sistemit të burgjeve për një unifikim të praktikave të punës me personat e privuar nga liria

11.02.2014
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) në kuadër të dhënies së kontributit të tij në rritjen e aftësive profesionale të personelit të burgjeve organizoi një trajnim në datat 10-11 Shkurt 2014 me pjesëmarrjen e personelit të nivelit të lartë dhe të mesëm drejtues të Institucionit të Paraburgimit (I.P) Berat. Trajnimi u realizua në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe qendrën e trajnimeve në vijimësi të hartimit dhe miratimit të dymbëdhjetë udhëzuesve administrativë të cilat lidhen me të drejtën për kujdes shëndetësor, psiko-social dhe siguri në burgjet shqiptare. I plote


Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Komisionerja për Mbrojtjen nga Diskriminimi trajnojnë organizatat e shoqërisë civile për mbrojtjen nga diskriminimi në Korçë  

29.01.2014
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), së bashku me Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), organizuan në datën 29 janar 2014, një trajnim për përfaqësuesit e shoqërisë civile të angazhuar në mbrojtje të të drejtave të grupeve në pozita të dobëta në rrethin e Korçës. I plote


Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi promovuar ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" në Korçë

28.01.2014
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), së bashku me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), organizoi një sesion informativ për ligjin "Për mbrojtjen nga diskriminimi" për përfaqësuesit e organeve vendore në qarkun e Korçës në datën 28 janar 2014. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të nismës së KShH-së, për të rritur nivelin e respektimit të të drejtave të minoriteteve, në drejtim të mbrojtjes nga diskriminimi të personave që i përkasin minoritetit rom, komunitetit egjiptian dhe LGBT, sidomos në fusha të tilla si aksesi në arsim, punësim, përfitimi në mallra dhe shërbime të ofruara nga institucionet vendore, etj..

.I plote


Deklarate për Shtyp
Për zvarritjet e theksuara e të pamotivuara të gjykimeve duhet të nxirret përgjegjësia e atyre që i shkaktojnë ato

27.01.2014
Prej monitorimeve të kryera nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në shumë gjykata të vendit, veç të tjerave janë konstatuar edhe zvarritje të gjykimeve të mjaft çështjeve penale e civile. Shtyrjet e seancave gjyqësore shpesh kanë qenë të paarsyetuara dhe të pamotivuara, gjë që bie ndesh jo vetëm me dispozitat procedurale në fuqi, por dhe me të drejtën e palëve të përfshira në gjykim, e me interesin publik për të dhënë drejtësi brenda një afati të arsyeshëm. Ky problem është konstatuar e bërë publik edhe nga shumë struktura të tjera vendase dhe ndërkombëtare. I plotë


DEKLARATË PËR SHTYP
Banorët e zonave të përmbytura duhen mbështetur

24.01.2014
Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) po ndjek me vëmendje situatën e rënduar në zonat e përmbytura të vendit nga rreshjet e kohëve të fundit, si dhe reagimet e veprimet e strukturave përgjegjëse të shtetit. Sipas  informacioneve që ofrojnë mediat e shkruara dhe ato elektronike, janë përmbytur rreth 5000 ha tokë, 4.500 shtëpi dhe janë dëmtuar shumë pasuri të tjera publike e private. I plote   

ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2013Motoja kryesore e KSHH: Nje vend ku te sundoje ligji dhe te respektohen te drejtat e njeriut.

Get Adobe Flash player


NE SHERBIM TE QYTETAREVE