SUBGRANTE

Intelektualët e Rinj, Shpresë

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen", mbështetur nga Komisioni Europian. Zhvilluar në bashkëpunim me Instituti i Studimeve Politike dhe Civil Rights Defenders. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është fuqizimi i të rinjve për të promovuar proceset demokratike të bazuara në komunitet dhe përfshirjen e qytetarëve për të siguruar integritetin e zgjedhjeve dhe transparencën politike. Lexo më shumë...

Qendra Rinore “Perspektiva”

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen", mbështetur nga Komisioni Europian. Zhvilluar në bashkëpunim me Instituti i Studimeve Politike dhe Civil Rights Defenders. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i votuesve për herë të parë dhe të rinjve shqiptarë për t'u angazhuar dhe promovuar proceset demokratike dhe për të kontribuar në monitorimin e zgjedhjeve parlamentare të 2021 në bashkitë e Durrësit dhe Elbasanit. Lexo më shumë...

Qëndresa Qytetare

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen", mbështetur nga Komisioni Europian. Zhvilluar në bashkëpunim me Instituti i Studimeve Politike dhe Civil Rights Defenders. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të amplifikojë pjesëmarrjen e të rinjve në procese poltike dhe në Zgjedhjet Parlamentare 2020. Lexo më shumë...

Fondacioni “Së Bashku”

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit “Unë marr pjesë! Zëri im, vota ime vlen", mbështetur nga Komisioni Europian. Zhvilluar në bashkëpunim me Instituti i Studimeve Politike dhe Civil Rights Defenders. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është promovimi i pjesëmarrjes aktive të personave me aftësi të kufizuara në jetën politike dhe publike duke ushtruar të drejtën e tyre për të votuar dhe duke tërhequr vëmendjen e partive politike ndaj këtij grupi shoqëror dhe elektoratit. Lexo më shumë...

Albanian Initiative for Development

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit ˝Siguria për Qeniet Njerëzore dhe Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor˝, mbështetur nga Komisioni Europian. Objektivi i përgjithshëm i projektit është ofrimi i asistencës teknike e institucioneve shtetërore në përmirësimin e politikave kundër migracionit të paligjshëm përmes hartimit të Raportit Studimor. Lexo më shumë...

Shoqata Gazetarë Profesionistë Rajonalë

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit ˝Siguria për Qeniet Njerëzore dhe Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor˝, mbështetur nga Komisioni Europian. Objektivi i përgjithshëm i projektit është parandalimi i sa më shumë rasteve të emigracionit të paligjshëm të shtetasve të huaj që përdorin rrugët ilegale nëpërmjet pikave kufitare të Shqipërisë, për kalim të paligjshëm drejt vendeve të BE-së. Lexo më shumë...

Informative Network and Active Citizenship

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit ˝Siguria për Qeniet Njerëzore dhe Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor˝, mbështetur nga Komisioni Europian. Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në parandalimin e smuggling të migrantëve. Lexo më shumë...

Shoqata “Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim”

  • Skema e nëngrantimit është zbatuar në kuadër të projektit ˝Siguria për Qeniet Njerëzore dhe Kufijtë – Luftimi i Kontrabandimit të Migrantëve në Ballkanin Perëndimor˝, mbështetur nga Komisioni Europian. Objektivi i përgjithshëm i projektit është kontribuimi në ofrimin e shërbimeve psiko-sociale dhe ligjore për 150 migrantë ilegalë për një periudhë 6 mujore me qëllim parandalimin e kontrabandimit dhe respektimin e të drejtave të tyre. Lexo më shumë...
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit