Contributing that the vulnerable groups
and people in need’s voice is heard

-- FREE LEGAL AID? --
GET IT NOW

AHC's STRATEGIC PLAN

2016 - 2018

PREV
NEXT

MISIONI YNE: Misioni i KSHH është të kontribuojë për respektimin e të drejtave të njeriut, forcimin e shtetit të së drejtës, si dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, në përputhje me Kushtetutën dhe me aktet ndërkombëtare të zbatueshme në Republikën e Shqipërisë

Mirëqeverisja

Për një respektim dhe mbrojtje më të mirë të të drejtave dhe lirive të shtetasve ...

Gjyqësori

Respektimi i të drejtës për një proces të rregullt dhe të gjitha aspekteve të lidhura me garantimin efektiv ...

Grupet Vulnerabël

Në sajë të veprimtarive me natyrë ndërgjegjësuese, reaguese, monitoruese ...

Klinika Ligjore

Prej më shumë se 10 vitesh, Klinika Ligjore ka shërbyer për përmirësimin e respektimit ...

Zgjedhje të lira e të ndershme

Prej vitit 1996, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka monitoruar shumicën e zgjedhjeve parlamentare ...

Edukim Ligjor

Edukimi ligjor i shtetasve synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të drejtë të të drejtave dhe lirive të njeriut.

AHC

VIDEO & EVENTE

Erida Skendaj ne JAT TV per ceshtjet qe po ndjek Komiteti I Helsinkit per te drejtat e shtetasve
AHC

Buletini Shtator-Tetor 2018

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit