Të rishikohet statusi i personelit të burgjeve


Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), ka monitoruar vazhdimisht respektimin e të drejtave të të dënuarve dhe të paraburgosurve. Bazuar në gjetjet dhe përfundimet e këtyre monitorimeve, KShh ka bërë sugjerime për përmirësimin e gjendjes, ndërsa në raste të veçanta ka reaguar edhe publikisht.

Për KShH-në, është shqetësues fakti që brenda një kohe relaitivisht të shkurtër, janë ndryshuar ose shkarkuar drejtuesit e Institucioneve të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (burgje), Para disa kohësh, Drejtori i Përgjithshëm dhe zëvendësi i tij, u proceduan penalisht dhe u gjykuan për korrupsion. Edhe shkarkimet në radhët e punonjësve të niveleve të tjera në këtë sistem nuk kanë qenë të pakta. Shkaqet kanë qenë nga më të ndryshmet, të lidhura me korrupsionin, shpërdorimin e detyrës, shkelje të ndryshme ligjore, veprime apo mos veprime që bien ndesh me masat për të garantuar sigurinë, etj.

Vlerësimi lidhur me bazueshmërinë në ligj të lëvizjeve/shkarkimeve të personelit në sistemin e burgjeve i takon gjykatës, e cila vihet në lëvizje me kërkese të personave të prekur. Megjithatë, KShH e shikon këtë çështje në një aspektë më të gjerë. Ne mendojmë se një nga faktorët që ndikon negativisht në paqëndrueshmërinë e administratës së burgjeve, është sistemi që ka të bëjë më statusin e personelit të burgjeve.

Rregullat standard minimum të Kombeve të Bashkuara, kërkojnë që personeli i burgjeve në të gjitha nivelet, të ketë statusin e nëpunësit civil. Sipas Rregullave të mësipërme, rëndësi të veçantë duhet t’i jepet, kushteve dhe kriterve për rekrutimin e tyre. Ata duhet të kenë nivelin e duhur të arsimit dhe disa njohuri të nevojshme. Para marrjes së tyre në detyrë, ata duhet t’i nënshtrohen një kursi kualifikues dhe në të njejtën kohë, figura e tyre duhet të jetë e pastër dhe e papërlyer. Personeli edhe mbas fillimit të detyrës duhet të trajnohet në mënyrë të vazhdueshme, me qëllim që të garantohet një trajtim human i personave me liri të kufizuar, të cilët duhet të rehabilitohen dhe ri-integrohen efektivisht në shoqëri.

Duke marrë shkas nga kjo çështje, kohët e fundit është diskutuar në media edhe kryerja e vettingut për personelin në sektorë të rëndësishëm të administratës publike. Vlen të përmendeet se, vettingu është një proces që është sanksionuar në Kushtetutën e vendit tonë dhe është rregulluar me ligj të veçantë për funksionarët e sistemit të drejtësisë (veçanërisht për gjyqtarët/prokurorët). Ky proces është mbështetur në disa disa garanci që kërkojnë respektimin e të drejtës për një proces të rregullt dhe realizimi i tij nga institucione të pavarura, me funksionarë që gëzojnë integritet të lartë moral e profesional.

Rrjedhimisht, KShH sugjeron që zbatimi i vettingut në sektorë kyç të administratës publike, nëse vlerësohet i nevojshëm, duhet të reflektohet së pari me ndryshime përkatëse në legjislacionin në fuqi dhe duke respektuar të drejtat themelore të shtetasve. Në këtë mënyrë, edhe besimi i publikut në procesin e vettingut, pavarësisht nga sektori se ku do të kryhet, nuk do të pësonte lëkundje. Për çdo punonjës publik që do i nënshtrohej këtij procesi duhet të ofrohen të gjitha garancitë e nevojshme ligjore dhe institucionale për realizimin tij në mënyrë objektive, të paanshme dhe profesionale. Për KShH-në, vettingu, duke patur parasysh specifikën e sektorit apo të fushës, mund të zbatohet edhe për personelin e Institucioneve të Ekzekutimit të Vendimeve Penale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit