19.01.2018

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), në datën 19 Janar 2018 organizoi në Pogradec një forum të hapur me nxënës të shkollës së mesme “Gjergj Pekmezi”. Në këtë forumë u trajtuan çështje që kanë të bëjnë me fenomenim e ekstremizmit të dhunshëm si dhe mënyrat e mundshme për të luftuar këtë fenomen. Synimi i këtij aktiviteti ishte edukimi dhe sensibilizimi kundër çdo shfaqje të gjuhës së urrejtjes, ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm.

Gjatë forumit morën pjesë rreth 37 nxënës të cilët shfaqën mendimet e tyre rreth këtij fenomeni, se si e kuptonin atë dhe se si mund të luftohej nëpërmjet edukimit.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të zbatimit të projektit “Shoqëria civile kundër ekstremizmit të dhunshëm” financuar nga Bashkimi Evropian

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit