Jo, të nderuar anëtarë të KQZ! Pedanat për personat me aftësi të kufizuara nuk janë mall konsumi që përdoren vetëm një herë!


Në mbledhjen e KQZ, datë 25 Shkurt 2013, u zhvilluan diskutime për parashikimin buxhetor për zgjedhjet e 23 Qershorit 2013. Ndër të tjera, komisionerët diskutuan edhe mbi zërin “ shpenzime për mallra konsumi” ku ishin përfshirë edhe shpenzimet për prodhimin e pedanave për personat me aftësi të kufizuara, të cilat duhet të vendosen në hyrjet e objekteve ku do janë qendrat e votimit. Në diskutim u kundërshtua miratimi i asaj pjese të buxhetit, që lidhej me prodhimin e pedanave për personat me aftësi të kufizuara duke u cilësuar si “ luks i tepërt” prodhimi i tyre që, sipas komentit …” përdoren vetëm një here”.

– Sipas “ Strategjisë Kombëtare për personat me aftësi të kufizuara” VKM NR.8, datë 7.1.2005, në planin e veprimit të saj, I, 1, ë) përcaktohet detyrimi për përshtatjen e qendrave të votimit;
– sipas Kodit Zgjedhor, neni 108, pika 7 përcakton detyrimin ligjor që qendrat e votimit duhet të përshtaten, edhe duke vendosur pajisje ndihmëse/pedana në hyrje të tyre;
– sipas VKM Nr.1503, datë 19.11.2008 “ Rregullorja për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuara”, neni 2, dhe në tërësi e gjithë Rregullorja, përcakton detyrimin për përshtatje të objekteve të reja dhe egzistuese;
– sipas Ligjit Nr.10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 3, pika 7 përcakton mohimin e përshtatjes së arsyeshme si një formë diskriminimi;
– sipas Konventës së OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, ratifikuar nga parlamenti shqiptar në Nëndor 2012,neni 9 përcakton detyrimet e shtetit për akses në objektet dhe shërbimet publike, neni 29, pika a, i) përcakton detyrimet e shteteve për krijimin e lehtësirave për votim për zgjedhësit me aftësi të kufizuara.

Eshtë e domosdoshme që të dihet nga të gjithë, edhe nga ju të nderuar anëtarë të KQZ, se duke qenë se qendrat e votimit janë të vendosura në shumicën e tyre në objekte publike si shkolla, qendra shëndetësore, zyra, etj. vendosja e rampave në hyrje të tyre e përqas objektin me standartet e detyrueshme ndërkombëtare dhe kombëtare jo vetëm për procesin e votimit, por edhe për aktivitetin e përditshëm të tyre në shërbim të nxënësve e qytetarëve. Duke i vendosur këto pedana në objekte publike ato mbeten në përdorim afatgjatë, përtej periudhës zgjedhore, për të gjithë përdoruesit e shumtë të këtyre objekteve.

Kështuqë fondet e parashikuara nuk përbëjnë para të hedhura dëm, por do të krijojnë “ luksin” për personat me aftësi të kufizuara që të gëzojnë të drejtën për votim të barabartë, të drejtpërdrejtë e të fshehtë.

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara është angazhuar me përpjekje të vazhdueshme në proceset zgjedhore në Shqipëri, pas vitit 2000, për të mundësuar pjesëmarrje në votime të barabarta, të drejtpërdrejta e të fshehta të zgjedhësve me aftësi të kufizuara. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara angazhohet për përpjekje të mëtejshme, edhe duke ofruar për KQZ dhe institucionet përgjegjëse rezultatet dhe rekomandimet e studimit “ E drejta zgjedhore për zgjedhësit me aftësi të kufizuara” që përgatiti dhe vuri në dispozicion të aktorëve përgjegjës në Janar 2013, si edhe ekspertizë në realizimin e përshtatjes së hyrjeve të objekteve / qendra votimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit