31.03.2017

Në datën 31 Mars 2017 KShH zhvilloi aktivitetin në kuadër të projektit:"Kontribut për respektimin më të mirë të të drejtave të azilkërkuesve dhe refugjatëve në Shqipëri" të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vëndeve të Ulta, në kuadër të Programit MATRA për Shtetin e së Drejtës.

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit