Drejt një mjedisi të sigurt, stimulues dhe rehabilitues në burgje, për fëmijët dhe të miturit në konflikt me ligjin në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni

01.08.2017 – 30.06.2021

Objektivat: Ky program synon të kontribuojë në një reformë të sistemit të burgjeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni duke përmirësuar mundësitë e të miturve të burgosur për një riintegrim të suksesshëm në shoqëri me anë të prezantimit të metodave pune zyrtare për stafin e burgjeve dhe integrimit të tyre në politikat zyrtare dhe kurrikulën e Instituteve Arsimore, duke forcuar në të njëjtën kohë kapacitetet e stafit të burgjeve dhe përfaqësuesve të Ministrive të Drejtësisë në të tri vende

  • CATEGORY
  • TAGS