“Mbështetje për median e pavaur në Shqipëri”, financuar nga Ambasada e Britanisë së Madhe

Nëntor 2018 – Shkurt 2019
Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Ky projekt synoi te kontribuojë në rritjen e pavarësisë së mediave në Shqipëri nëpërmjet inkurajimit të raportimit të rasteve të shkeljeve të të drejtave të punës të gazetarëve dhe ofrimit të mbrojtjes ligjore falas.

Janë realizuar 4 ëorkshope me gazetarë dhe 8 takime ndërgjegjësuese për të njohur gazetarët me të drejtat e tyre në punë, për të inkurajuar zgjidhjen në rrugë gjyqësore. Është botuar Manuali dhe një fletëpalosje për të Drejtat e Gazetarëve në Vendin e Punës.

  • CATEGORY
  • TAGS