Për më shumë fuqëzim të mbrojtësve të të drejtave të njeriut në Shqipëri

Korrik 2015- Janar 2016

Objektivat e projektit kanë qenë:

Parandalimi, reduktimi dhe lufta kundër torturës dhe keqtrajtimit në stacionet e policisë dhe institucionet e mbyllura;

Forcimi i monitorimit të jashtëm dhe të pavarur të instrumenteve të jashtëm në institucionet e mbyllura dhe rrjetëzimi i aktorëve që operojnë në këtë fushë;

Në kuadër të këtij projekti janë realizuar 19 vizita monitoruese në institucione të ekzekutimit të vendimeve penale, 22 vizita monitoruese në komisariate e stacione policore dhe 4 Spitale Psikiatrike. Bazuar në raportet e monitorimit është hartuar një raport përmbledhës i cili është botuar dhe gjendet në faqen e KShH në web duke paraqitur konkluzionet, rekomandimet dhe masat e marra nga autoritetet shtetërore.

  • CATEGORY
  • TAGS