Për një respektim më të mirë të Personave të Privuar nga Liria në Institucionet e Mbyllura

Mars 2013-Mars 2014

Objektivat e projektit kanë qenë:

Forcimi i respektimit të të drejtave dhe trajtimit të përshtatshëm të burgosurve në institucionet e mbyllura dhe përmirësimi i reformës penale dhe forcimi i mekanizmave në këtë drejtim.

Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka realizuar trajnime të ndryshme me personelin e burgjeve duke kontribuar në rritjen e kapaciteteve nëpërmjet përdorimit të Udhëzuesit Administrativ i cili përmban protokolle të ndryshme lidhur me trajtimin e rasteve të ndryshme problematike (vetëvrasje, përdoruesit e lëndëve narkotike, etj). Gjithashtu hartimi i studimit “Politikat disiplinore në institucionet e paraburgimit dhe të ekzekutimit të vendimeve penal” rezultoi një produkt i cili ofroi një analizë të përgjithshme të kësaj çështje duke konkluduar me rezultate konkrete dhe rekomandime  të cilat u ndan me institucionet me të cilat KShH ka bashkëpunuar.

  • CATEGORY
  • TAGS