Për një zbatim më të mirë të legjislacionit të Sinjalizuesve në Shqipëri

Nëntor 2018 – Dhjetor

Objektivat dhe Qëllimi: Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri përmes një zbatimi më të mirë të Ligjit “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.

Nëpërmjet këtij projekti KShH synon të rrisë ndërgjegjësimin publik dhe besimin në legjislacionin për sinjalizuesit dhe ofrimin e asistencës ligjore për sinjalizues potencial që mund të raportojnë sinjalizime të brendshme dhe të jashtme. Për herë të parë, një organizatë ëatchdog si KShH do të monitorojë në mënyrë profesionale ministritë e linjës dhe ILDKPI përsa i takon efikasitetit të zbatimit të Ligjit “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” duke evidentuar praktikat pozitive, si sfidat dhe pengesat që duhet të kapërcehen.

  • CATEGORY
  • TAGS