Respektimi më i mirë i të drejtave të njeriut në Shqipëri nëpërmjet forcimit të sundimit të ligjit “Klinika Ligjore XI”

Janar – Dhjetor 2017

Përmes këtij projekti, KShH-ja do të ofrojë qasje më të mirë në drejtësi për grupet vulnerabël. Aktivitetet Watch-dog, lidhur me respektimin e të Drejtave të Njeriut për personat e privuar nga liria, Rome, Egjiptiane, LGBT dhe grupe të tjera vulnerabël të shoqërisë do të vazhdojnë të jenë fokusi i aktiviteteve të zbatuara në kuadër të këtij projekti gjatë vitit 2017. Bazuar në të dhënat e monitorimit dhe ankesave, KShH-ja do të punojë për respektimin më të mirë të të drejtave të njeriut në vend përmes avokimit dhe ndërhyrjeve përpara Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Evropës.

Objektivat e këtij projekti janë :

  1. Rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë për çështjet e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut;
  2. Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të njeriut, përmes proceseve litigimit strategjik, actio popularis; dhe oponencave ligjore;
  3. Respektim më të mirë për të drejtën e votës në mënyrë që të ushtrohet plotësisht nga qytetarët;
  4. Rritja e vizibilitetit, lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut, në media dhe në opinionin publik.
  • CATEGORY
  • TAGS