Riintgrimi i të miturve që janë në konflikt me ligjin në institucionet penitenciare në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri

Qershor të vitit 2013 dhe ende vijon zbatimin.

Fokusi i këtij projekti është trajnimi i personelit që punon më të miturit në IEVP Lezhë dhe IEVP Vlorë me metoda edukuese bashkëkohore sikurse është metoda “YOUTURN”. Në këtë kuadër, janë realizuar trajnime të vazhdueshme të stafit të institucioneve lartpërmendur nga ekspertë holandezë. Stafi i trajnuar prej ekspertëve holandezë, ka mundësuar trajnimin e mëtejshme të stafit të institucionit (trajnim trajnerësh). Si rezultat konkret të projektit citojmë pasurimin e programit ditor për të miturit, me larmishmëri aktivitetesh, zbatimi i projektit të serës në IEVP Vlorë, ku janë angazhuar të miturit, si dhe ndjekja e kursit të kopshtarisë po ashtu.

  • CATEGORY
  • TAGS