Së bashku për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të qytetarëve të diskriminuar

Prill 2014 – Qershor 2014.

Objektivat e projektit kanë qenë:

Rritja e aksesit të qytetarëve tek Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nëpërmjet rritjes së rolit të OJF-ve dhe organeve të pushtetit lokal;

Rritja e ndërgjegjësimit dhe e kapaciteteve lidhur me parashikimit ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për Ligjin “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, duke u nisur nga Komisioneri, OJF-të dhe organet e pushtetit vendor.

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, janë realizuar sesione informuese më përfaqësues të autoriteteve shtetërore, ditë të hapura në bashkëpunim me Komisionerin për të ofruar mundësinë e marrjes së ankesave, shpërndarja e broshurave informuese, informim i gjerë i publikut nëpërmjet organizimit të programeve televizive  si dhe përgatitja e  një manuali të nevojshëm me fokus rolin e shoqërisë civile dhe të grupeve të interesit në luftimin e diskriminimit.

  • CATEGORY
  • TAGS