Shoqëria civile kontribuon në vendosjen e një standarti të ri në përputhje me gjykatën europiane të të drejtave të njeriut


Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në datën 7 mars 2012, i dha fund përpjekjeve disa vjeçare të ankuesve A.Lika dhe V.Laska dhe vendosi rishikimin nga ana e Gjykatës së Apelit Shkodër të vendimit penal të dhënë ndaj tyre. Ankuesit A.Lika dhe V.Laska me përfaqësimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH) dhe mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Soros i kërkuan Gjykatës së Lartë rishikimin e vendimit penal të formës së prerë të dhënë ndaj tyre, vendim ky i marrë në shkelje të drejtës për proces të rregullt ligjor. Fondacioni Soros dhe KSHH shprehin vlerësimin e tyre për vendimin e dhënë nga Gjykata e Lartë, e cila me profesionalizëm dhe në respektim të të drejtave të njeriut vendosi një standart të ri në praktikën gjyqësore shqiptare për rishikimin e vendimeve penale të formës së prerë në përputhje me rekomandimet e Gjykatës së Strasburgut.

Andi Dobrushi, Drejtor i Fondacionit Soros thekson se: “Gjykata e Lartë i dha zgjidhje ngërçit ligjor të krijuar si pasojë e mungesës së parashikimit përkatës në Kodin e Procedurës Penale dhe përmes kësaj praktike i hapi rrugë rishqyrtimit të çështjeve penale për të cilat Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka konstatuar shkelje të Konventës përkatëse”. Vendimi i Gjykatës së Lartë është në përputhje edhe me vlerësimin e shprehur nga përfaqësuesit e Prokurorisë së Përgjithshme, që morën pjesë në gjykim.

Vjollca Mecaj, Drejtore ekzekutive e KSHH, nënvizon faktin se “Arsyetimi kushtetues e ligjor për zgjidhjen e kësaj çështjeje tregoi ndjeshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve për respektimin e të drejtave të njeriut”. Megjithatë, zgjidhja e dhënë nga Gjykata e Lartë nuk duhet të shërbejë si shkak për të justifikuar mospërputhjen e Kodit të Procedurës Penale me detyrimet konventore të shtetit tonë, prandaj i bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse që të kryejnë amendimet e nevojshme në këtë drejtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit