Të njohim Kodin Penal


-Nga cila moshë fillon përgjegjësia penale?

Ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së krimit ka mbushur moshën 14 vjeç, ndërsa personi që kryen kundravajtje ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën 16 vjeç.

-A ka raste që personi kryen vepër penale por nuk përgjigjet penalisht?

Po, sipas Kodit Penal, nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se ka kryer vepër penale.

-A ka përgjegjësi personi që heq dorë nga kryerja e veprës penale?

Personi që me vullnetin e tij dhe në mënyrë përfundimtare heq dorë nga kryerja e veprës penale, me gjithë mundësinë që ka për kryerjen e saj, nuk ka përgjegjësi penale.

-Në cilat raste jepet dënimi me burgim të përjetshëm?

Dënimi me burgim të përjetshëm jepet me vendim të gjykatës për kryerjen e një krimi të rëndë. Ky dënim nuk jepet ndaj personave që në kohën e kryerjes së krimit, nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç si dhe për gratë.

-A mundet gjykata të ndalojë drejtimin e automjetit nga personi përkatës (shoferi)?

Gjykata ka të drejtë të vendosë ndalimin e një personi për të drejtuar automjetin për një kohë nga një deri në pesë vitë, kur çmon se kjo masë do të këtë efekte parandaluese.

-A mundet gjykata të vendosë humbjen e përgjegjësisë prindërore?

Sipas Kodit Penal humbja e përgjegjësisë prindërore vendoset nga gjykata ndaj personit që e ushtron këtë përgjegjësi, kur ai dënohet si autor ose bashkëpunëtor në një vepër penale ndaj fëmijës ose si bashkëpunëtor me fëmijën në kryerjen e një vepre penale.

-A mundet që i mituri të përjashtohet nga dënimi?

Po, mund të përjashtohet nga dënimi në ato raste kur gjykata çmon se rrezikshmëria e veprës penale ka qenë e paktë dhe rrethanat konkrete të kryerjes së saj janë lehtësuese dhe sjellja e mëparshme e të miturit ka qenë e mirë.

-A ka të drejtë gjykata të vendosë lirimin me kusht të dënuarit?

Po, i dënuari me burgim mund të lirohet me kusht nga vuajtja e dënimit vetëm për arsye të veçanta, nëse me sjelljen dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur është arritur qëllimi për edukimin e tij si dhe të ketë vuajtur:

  1. Jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për kundravajtje penale

  2. Jo më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi gjer në 5 vite

  3. Jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi mbi 5 vite deri në maksimumin e parashikuar në ligj me përjashtim të personave që kanë kryer krime mjaft të rrezikshme që shprehimisht ndalohet zbatimi i lirimit me kusht.

Përsa i përket personave të dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohen me kusht vetëm nëse kanë vuajtur jo më pak se tridhjetë e pesë vjet burgim dhe gjatë vuajtjes së dënimit të kenë mbajtur sjellje shembullore që tregon se i është arritur qëllimit të dënimit për edukimin e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit