ALBANA VESHI

Menaxher Finance

Albana ka një histori të dëshmuar të udhëheqjes financiare të nivelit të lartë në një mjedis financiar kompleks, duke këshilluar menaxherët për ndikimin financiar të nismave të reja të politikave dhe duke paraqitur të dhëna ose informacione komplekse individëve ose grupeve të njerëzve në nivele të ndryshme njohuri për temën përkatëse.

Albana është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti Financë & Kontabilitet, i specializuar në Financë dhe Kontabilitet.

Edukimi i saj i vazhdueshëm profesional ka qenë i një rëndësie të madhe gjatë këtyre viteve. Ajo ka ndjekur trajnime të ndryshme në SNRF, standardet kombëtare të kontabilitetit, inovacionin financiar dhe ka përfunduar me sukses studimet e saj si eksperte ndërkombëtare. Albana është një anëtare tjetër e ACCA (Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar).

Albana është e specializuar në industrinë e Shërbimeve Financiare dhe ka njohuri të gjera pune mbi Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, GAAP të SHBA-së, standardet lokale të kontabilitetit dhe legjislacionin vendas.

Ajo ka kontribuar për disa vite si pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Albana ka kontribuar si mentore finance në projekte të ndryshme të financuara nga Komisioni Evropian dhe donatorë të tjerë.

Aktualisht ajo ofron kontributin e saj si menaxhere finance në KSHH.

Lidhu me LinkedIn!

Lidhu me Skype!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit