JOLA FRASHËRI

Paraligjore / Asistente Projekti

Është diplomuar nga Universiteti i Gent-it në Belgjikë në programin “E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane” dhe gjithashtu zotëron edhe një diplomë në Master të Shkencave në të Drejtë Penale nga Universiteti i Tiranës. Ka zhvilluar disa praktika pune si në “Qëndrën për nisma Ligjore dhe Qytetare” e cila ofron ndihmë ligjore falas grave të dhunuara dhe të trafikuara, në organizatën Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Kuvendin e Shqipërisë. Gjithashtu, ajo ka qënë pjesë e organizateve rinore në vend, ku ka iniciuar dhe organizuar disa seminare me fokus të rinjtë për të rritur pjesmarrjen e tyre sociale dhe politike dhe me në fokus të drejtat e njeriut. Pjesë e Komitetit Shqiptar të Helsinkit prej muajit Tetor 2020, ku mban pozicionin Paraligjore pranë Klinikës së Ligjit dhe Asistente Projektesh, dukë dhënë ndihmë ligjore parësore dhe asistuar në implementimin dhe koordinimin e projekteve.

Lidhu me LinkedIn!

Lidhu me Skype!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit