ROVENA VUKSANI

Juriste/Koordinatore Projektesh

Ka studiuar Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, si dhe në Masaryk University në Republikën Ҫeke si përfituese e bursës Erasmus+, financuar nga Komisioni Europian.

Gjatë periudhës së studimeve universitare është angazhuar me aktivitete të ndryshme ekstrakurrikulare si trajnime, konferenca, forume, si dhe praktika profesionale pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme si dhe bankës Procredit Bank.

Është bërë pjesë e stafit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit që prej Janar 2018, ku ndjek projekte me fokuse të ndryshme lidhur me të drejtat e të miturve, migrantëve, romëve dhe egjiptianëve, sinjalizuesve, korrupsionit, ekstremizmit të dhumshëm, lirisë së fesë etj. Para fillimit të marrëdhënies së punës me kohë të plotë, ka ndjekur programin e praktikës në KShH prej Shtator 2017-Dhjetor 2017.

Connect with LInkedIn!

Follow on Twitter!

Follow on Facebook!

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit