FORMULARI I ANKESAVE

FORMULAR PËR ANKESAT QË I DREJTOHEN KSHH-SË

Deklarimi i të dhënave personale dhe sensitive të parashikuara në formular bëhet me vullnet të lire të ankuesit. KSHH do të ruajë konfidencialitetin e të dhënave të plotësuara në formular me përjashtim të rasteve kur ankuesi kërkon shprehimisht që KSHH të ndërhyjë institucionalisht apo tia transmetojë ankesën një OJF-je tjetër në funksion të zgjidhjes optimale të ankesës së referuar. Pëlqimi i personit për plotësimin e të dhënave dhe tansmetimin e tyre në rrugë insitucionale bëhet mbasi punonjësi që merr ankesën I lexon atij/asaj përmbajtjen e formularit dhe ankuesi firmos në fund të formularit. Të dhënat e plotësuara në formular, do të mbahen në përputhje me ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Rregulloren e brendëshme të organizatës
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit