Oponencë ligjore e KShH-së për projektligjin “Kodi i Drejtësisë për të Mitur”


Neni 1

Objekti i Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur

1. 1. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur (në vijim Kodi) përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, si dhe një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale.

2. 2. Ky Kod përmban rregullime edhe për të rinjtë nga mosha 18 deri në 21 vjeç sipas parashikimeve në nene të veçanta të tij.

Klikoni sipër linkut për materialin e plotë: https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2017/03/Rishikuar_Projektligji-KDM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit