Konferenca kombëtare e Avokatit të Popullit “Të gjithë së bashku në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve”


Në datën 15 dhjetor 2005, institucioni i Avokatit i Popullit, me mbështetjen e UNICEF-it dhe Save the Children, organizoi konferencën kombëtare “Të gjithë së bashku në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve”. Në këtë konferencë morën pjesë nëpërmjet kontributit të tyre, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe përfaqësues të disa organizatave vendase që punojnë në fushën e të drejtave të njeriut.

KShH-ja u prezantua me një referat për sistemin e drejtësisë për të miturit, respektimin e të drejtave të të miturve që ndodhen në institucionet e paraburgimit dhe burgjet, në kontakt me organet e drejtësisë, etj.

Nga përfundim të konferencës, pjesëmarrësit dolën me rekomandime lidhur me përmirësimin e situatës të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit