Më shumë transparencë për vlerësimin e aftësive profesionale të prokurorëve në kuadër të procesit të vettingut


Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH), me mbështetje të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë është angazhuar në monitorimin e një prej proceseve më të rëndësishëm të reformës në drejtësi, atij të vettingut.

Në datën 9 Gusht 2017, KShH ju drejtua me kërkesë për informacion, institucioneve që bashkëpunojnë me organet e vettingut për vlerësimin e pasurive, kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet si Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar dhe Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit i janë përgjigjur pjesërisht kërkesës së KShH-së për informacion.

Megjithatë, edhe pse kaluar 56 ditë nga data e paraqitjes së kësaj kërkese, nuk disponojmë ende informacion nga institucioni i Prokurorisë së Përgjithshme, e cila, bazuar në nenet 3, pika 10 dhe nenet 40 të ligjit për vettingun (nr.84/2016), nëpërmjet strukturës së saj përkatëse kryen vlerësimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit në kompetencën e saj, deri në konstituimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Në kuadër të transparencës ndaj shoqërisë civile dhe publikut, KShH vlerëson se për një çështje kaq të rëndësishme paraqet interes të veçantë dhënia e informacionit të nevojshëm për hapat e ndërmarra deri më tani nga institucionet e sipërpërmendura, të cilat janë ngarkuar me përgjegjësi direkte për të bërë verifikimet dhe vlerësimet e nevojshme për tre komponentët, mbi bazën e të cilëve do të realizohet vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve.

KShH mendon se çdo vonesë në këtë drejtim ndikon negativisht në procesin e zbatimit të legjislacionit të vettingut që konsiderohet kyç për përmbushjen me sukses të objektivave madhorë të reformës në organet e sistemit të drejtësisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit