Krijimi dhe promovimi i praktikave pozitive të mirëqeverisjes ndaj komunitetet lokale dhe grupet vulnerabël në Shqipëri, financuar nga OSFA

Tetor 2016 – Mars 2018

Qëllimi dhe Objektivat e Projektit: Qëllimi i këtij projekti është rritja e kapaciteteve dhe aktiviteteve të aktorëve të shoqërisë civile lidhur me ndikimin e tyre në përcaktimin e prioriteteve në procesin e vendimmarrjes së autoriteteve lokale

Rritja e kapaciteteve dhe aktiviteteve të aktorëve të shoqërisë civile për monitorimin e aktivitetit të autoriteteve lokale dhe inkurajimin e llogaridhënies së tyre.

Janë realizuar rreth 20 sesione monitorimi dhe po ndiqen në rrugë administrative dhe gjyqësore 6 raste të iniciuara nga media investigative.

  • CATEGORY
  • TAGS