Titulli i Projektit: “C1-EU-NPA – Përmirësimi i debatit mbi politikat dhe llogaridhënien për të përmbushur të drejtat bazike, përmes Krijimit të Platformës së Negociatave të Grupit Një BE – Shqipëri”

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë negociatat e pranimit të Shqipërisë në BE lidhur me kapitujt e Grupit Një (bazat fillestare) përmes përmirësimit të debatit  të politikave dhe forcimit të përgjegjësisë dhe rolit të Organizatave të Shoqërisë Civile  në proces.

Kohëzgjatja e projektit: 1 Qershor 2021-31 Dhjetor 2023.

Mbështetur nga: Ambasada Hollandeze në Shqipëri

Objektivat specifikë të projektit janë:

1) Mbështetja e institucioneve publike të përfshira në kapitujt e “Grupit Një” të negocimeve me BE -në përmes ofrimit të ekspertizës dhe advokimit të politikave nëpërmjet të cilave mund të arrihen më lehtë rezultatet e synuara.

2) Forcimi i llogaridhënies dhe reagimit të institucioneve publike të përfshira në procesin e negociatave të BE -së për të  përmirësuar ritmin e përgjithshëm të negociatave.

3) Forcimi i njohurive dhe përfshirjes së komunitetit profesional, aktorëve përkatës dhe publikut mbi proceset dhe rezultatet që kanë të bëjnë me negociatat e kapitujve të  “Grupit Një” të negocimit të BE -së.

4) Forcimi i rolit të përgjithshëm dhe vizibilitetit të Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në procesin e negociatave me BE -në.

Rezultatet:

Gjatë zbatimit të këtij projekti, synohen të përmbushen  rezultatet e mëposhtme:

1) KShH do të prodhojë 7 nga 28 publikime (dokumente politikash, permbledhje politikash, dokumente diskutimi etj.) që do të mbulojnë temat përkatëse që lidhen me procesin e negociatave të përfshira në kapitujt e  Grupit Një dhe zhvillimet në agjendën e integrimit në BE të vendit;

2) 6 takime të përbashkëta midis C1-EU-NPA dhe institucioneve qeveritare të përfshira në procesin e negociatave, përfshirë këtu edhe Parlamentin do të ndërmerren nga ana e partnerëve të përfshirë në nismë;

3) 6 tryeza diskutimi publik do të realizohen me qëllim diskutimin mbi tema të rëndësishme për procesin e negociatave të kapitujve të Grupit Një që do të identifikohen përmes hulumtimit, koordinimit dhe rrjetëzimit;

4) 10 konferenca shtypi për të komunikuar me mediat do të ndërmerren për çështjet që lidhen me procesin e negociatave të kapitujve të Grupit Një;

5) 3 konferenca (1 çdo vit) me pjesëmarrjen e aktorëve përkatës do të realizohen;

6) 1 web i personalizuar për nismën do të krijohet dhe do të lancohet me qëllim ndarjen me publikun të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit;

7) Shpërndarja e rregullt përmes kanaleve elektronike të komunikimit të informacionit mbi aktivitetet dhe rezultatet e projektit ose/dhe çështje shqetësuese.

[1] Kapitujt që janë pjesë e Grupit Një përfshijnë: Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore; Kapitullin 24 – Drejtësia, Liria dhe Siguria; Kriteret ekonomike; Funksionimi i institucioneve demokratike; Reforma e administratës publike; Kapitullin 5 – Prokurimi publik; Kapitullin 18 – Statistikat; Kapitulli 32 – Kontrolli financiar.

  • CATEGORY
  • TAGS