Projekti “Shoqeria Civile kunder ekstremizmit te dhunshem”


Skema e Granteve te Vogla

Numri i References EuropeAid/152207/DD/ACT/AL

Vendim per shtyrjen e afateve

Bazuar ne procedurat e percaktuara ne manualin e Skemes se Granteve te Vogla, Pika 5, Stafi i Menaxhimit te Projektit u mblodh per te rivleresuar afatet e parashikuara ne pikat 7, 8 dhe 9 te tabeles orientuese te afateve ne kuader te thinjes per projekt propozime “Shoqeria Civile kund1lr ekstremizmit te dhunshem”, lancuar ne date 12 Qershor 2017, mbeshtetur financiarisht nga Bashkimi Europian.

Duke verejtur se, ka nje numer te madh te aplikimeve qe kane kaluar ne fazen e vleresimit teknik dhe periudha ne dispozicion te anetareve te Komisionit te Vleresimit, nga data 21 deri ne daten 25 Gusht 2017 ishte objektivisht e pamjaftueshme per te pennbyllur ne menyre te plote te gjithe proceduren dhe dokumentacionin e vleresimit teknik te projekt-aplikimeve, stafi i menaxhimit te projektit ne konsultim me anetaret e Komisionit te Vleresimit dhe me miratimin e Drejtorit Ekzekutiv te KShH-se. :

Vendosi:

Te shtyje afatin e vene ne dispozicion per anetaret e Komisionit te Vleresimit per mbylljen e te gjithe procedures se vleresimit teknik. Ky afat do te publikohet ne faqen e internetit dhe FB e KShH-se ne ditet ne vijim, deri ne bashkerendimin e nje date konsensuale mes anetareve te ketij Komisioni. Shty1ja e ketij afati, passjell shty1jen e afateve te tjera te parashikuara ne tabelen orientuese te afateve (pikat 7, 8 dhe 9) per njoftimin e rezultateve, shpalljen e fituesve dhe negocimin/kontraktimin e aplikanteve fitues.

Linku i dokumentit (Kliko këtu)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit