Komiteti Shqiptar i Helsinkit fillon nismën e saj më të re për “Promovimin e aktivizmit dhe pjesëmarrjen e publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë”


Gjatë aktiviteteve të tij të përditshme, Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) konstaton se qytetarët kanë njohuri të kufizuara dhe sipërfaqësore në lidhje me Reformën në Sistemin e Drejtësisë. Pas miratimit të ligjit “Për disa ndryshime në Kushtetutën e Shqipëris” dhe të ligjit të ri “Për rivlerësimin e Prokurorëve dhe të Gjyqtarëve”, proçesi do të vazhdojë me hartimin e 40 projekt-ligjeve në mbështetje të gjyqësorit, drejtësisë penale, edukimit ligjor, profesioneve të lira, masave anti-korrupsion dhe për financimin e sistemit të drejtësisë.

Për të kontribuar në këtë proces si një aktor i shoqërisë civile, KShH-ja ka filluar iniciativën më të re me zbatimin e projektit: “Promovimin e aktivizmit dhe pjesëmarrjen e publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të Drejtësisë”, të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë Holandeze në Tiranë. Ky projekt do të realizohet gjatë periudhës Shtator 2016 – Mars 2017.

Nëpërmjet realizimit të këtij projekti, KShH ka për qëllim të mirë informojë publikun e gjerë dhe sidomos shoqërinë civile dhe grupet e interesit, për proceset e Reformës së Sistemit të Drejtësisë, duke nisur një debat të gjerë publik mbi ndikimin e saj në jetën e tyre të përditshme. KShH-ja do të transmetojë problematikat lidhur me këtë gjë dhe do të kontribuojë me ekspertizë ligjore për Komisionin Parlamentar Ad Hoc për Reformën e Sistemit të Drejtësisë, në çështjet përkatëse, që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, aksesin në drejtësi dhe barazinë para ligjit, të ngritura gjatë proçesit të konsultimit.

KSHH do të bëjë përpjekje për të rritur ndërgjegjëisimin se, Reforma në Sistemin e Drejtësisë i takon çdo qytetari dhe shpreh mirënjohjen e tij për Ambasadën e Mbretërisë Holandeze në Tiranë për mbështetjen e kësaj iniciative.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Postime

eventet

Event Calendar WD requires PHP Calendar module to display events. Contact your hosting provider or enable it manually.
TOP Komiteti Shqiptar i Helsinkit